Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.mites.nl en op alle aanverwante (Social Media) pagina’s en content, gezamenlijk in dit document verder benoemd als Mites. Met deelnemers wordt bedoeld iedereen die meedoet en inhoudt plaats of indient op www.mites.nl.

Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, handelingen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Mites is vrij deze algemene voorwaarden ten allen tijde en eenzijdig te wijzigen.

 

Het doel van Mites

Mites wil een website zijn waar iedereen van kan genieten. Ons belangrijkste doel is dat iedereen blij wordt en dat mensen leuke dingen met elkaar delen. Mites wil niet dat specifieke personen of bevolkingsgroepen onnodig beledigd of gekrenkt worden. Dit geldt voor de geplaatste nieuwsartikelen en voor de ingediende reacties. Als je de mening hebt dat dit toch gebeurd en dit kan onderbouwen dan kan je dit kenbaar maken via redactie@Mites.nl. Mites zal je klacht beoordelen en indien de klacht gegrond is artikelen of reacties aanpassen of verwijderen. Mites zal uiterste inspanningen verrichten dit doel te bereiken maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan uit artikelen of reacties.

Enkele belangrijke uitgangspunten van Mites zijn:

 • De nieuwsberichten op Mites zijn fictief, de inhoud is geen werkelijkheid. Neem deze niet voor waar aan, dit kan nadelige gevolgen hebben.
 • Mites heeft het recht artikelen en reacties te weigeren en te verwijderen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Voorwaarden voor deelnemen aan /aanmelden op de website

 1. Voor het kunnen indienen van nieuwsartikelen op Mites dient u zich eerst aan te melden via http://www.Mites.nl/aanmelden. Mites zal de aanmelding beoordelen en kan zonder opgave van redenen aanmeldingen weigeren, reeds geaccepteerde aanmeldingen verwijderen of om aanvullende informatie vragen alvorens een aanmelding te accepteren. Na acceptatie ontvangt u van Mites de bevestiging en inloggegevens van uw account.
 2. Het account en de inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden verstrekt worden. Voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden bent u zelf verantwoordelijk. Mocht u het idee hebben dat uw account oneigenlijk door derden wordt gebruikt bent u verplicht dit direct kenbaar te maken via redactie@mites.nl. Elke deelnemer mag maximaal over 1 account beschikken.
 3. Als deelnemer verplicht u zich  te houden aan de geldende wet- en regelgeving, de goede zeden en de openbare orde. U verklaart geen inbreuk te maken op eigendomsrechten van Mites of derden en handelingen te verrichten of informatie te plaatsen die doelbewust kwetsend kan zijn voor specifieke personen. U verklaart geen spam, malware, reclame of andere ongewenste berichten te zullen plaatsen. U verklaart dat de door u geselecteerde afbeelding bij het artikel volledig bruikbaar is voor commerciële doeleinden zonder inbreuk te maken op portretrecht en/of eigendomsrecht.
 4. Mites verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers zorgvuldig en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, Mites zal dezen niet aan derden verstrekken en de gegevens enkel en alleen gebruiken voor een optimaal gebruik van Mites zelf. De deelnemer verklaart dat Mites hem/haar kan benaderen via telefoon of e-mail indien Mites dit nodig acht.
 5. Deelnemers kunnen altijd via redactie@mites.nl hun account opzeggen. Na bevestiging zal Mites alle persoonsgegevens verwijderen. Ingediende nieuwsartikelen en accountnaam kunnen en zullen niet worden verwijderd en blijven eigendom van Mites.

 

Voorwaarden voor het plaatsen van artikelen op Mites

 1. Als deelnemer kunt u nieuwsartikelen indienen bij de redactie van Mites via de website. Met het indienen van een nieuwsartikel draagt u alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder ook auteursrecht en databankrechten, over aan Mites en doet u afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten op het nieuwsartikel. De deelnemer verleent hiermee Mites het recht het nieuwsartikel commercieel te exploiteren, bezoekers het nieuwsartikel te raadplegen en Mites om uw gegevens te vermelden bij publicaties.
 2. Ingediende artikelen worden automatisch toegekend aan jouw account en jij wordt bij elke publicatie als auteur vermeld. Mites zal deze niet toekennen aan andere auteurs of aan Mites zelf. Je ontvangt ook direct een bevestiging via e-mail dat jij het artikel hebt ingediend.
 3. Mites wil alleen artikelen plaatsen die voldoen aan de eisen van professionele nieuwsartikelen. Correct Nederlands en een journalistieke schrijfstijl zijn belangrijke voorwaarden hierin. Hoe professioneler het uitgewerkte artikel, hoe groter de kans dat het artikel wordt geplaatst.
 4. Wees creatief, verrassend en vernieuwend. Mites plaatst geen artikelen die intimiderend of discriminerend zijn. Artikelen van pornografische aard, artikelen met een commercieel doel of artikelen die de privacy schenden worden niet geplaatst.
 5. Mites heeft het recht artikelen zonder opgave van reden te redigeren, te weigeren of enigerlei andere actie of bewerking op het artikel uit te voeren. Ondanks eventuele wijzigingen zal de deelnemer  altijd vermeld blijven worden als auteur. Mites bepaald ten allen tijde waar, wanneer en in hoeverre een artikel wordt gepubliceerd. Over al deze zaken kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Indien er verschillende artikelen worden ingediend met eenzelfde strekking of onderwerp staat het Mites vrij te kiezen welk artikel hiervan zal worden overgenomen en welke auteur zal worden vermeld. In principe zal het eerst ingediende artikel voorrang krijgen tenzij Mites bepaald dat  een later artikel kwalitatief beter is. Ook hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Voorwaarden voor het indienen/plaatsen van reacties

 1. Ook voor reacties op artikelen geldt dat deze respectvol moeten zijn tegenover anderen. Ze mogen scherp zijn, maar niet kwetsend naar specifieke personen. Mites verwijdert reacties die intimiderend of discriminerend zijn. Reacties van pornografische aard, reacties met een commercieel doel of reacties die de privacy schenden worden niet geplaatst.
 2. Mites heeft het recht zonder opgaaf van reden reacties te weigeren of te verwijderen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.


Delen van succes

Mites wil graag een platform bieden waarop auteurs zich kunnen ontwikkelen, ervaring kunnen opdoen en een port folio kunnen opbouwen.
Mites wil ook auteurs financieel belonen. Het belangrijkste doel van Mites is zo veel mogelijk lezers blij maken met uw nieuwsartikelen. Indien het aantal bezoekers zorgt voor inkomsten via affiliate marketing willen we deze ook graag delen met auteurs.

Wij hanteren de volgende beloningsstructuur:

– Voor elk nieuwsartikel met

 •               Mimimaal 750 facebook “likes”
 •               Mimimaal 5.000 unieke bezoekers
 •               Minimaal 200 “shares” via social media

zal Mites de auteur een bedrag van € 15,- (incl BTW) toekennen. Mites zal het opgespaarde bedrag uitkeren aan de auteur bij een minimaal saldo van € 50,-. Uitbetaling geschied binnen 2 maanden nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

 

Aansprakelijkheid

 1. Mites is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of de mening van deelnemers of bezoekers. Mites zal ter goeder trouw de inhoud van de nieuwsartikelen en reacties beoordelen en indien deze niet voldoen aan alle hierboven genoemde voorwaarden aanpassen, weigeren of verwijderen, maar de inhoud van nieuwsartikelen en reacties geeft uitsluitend de mening weer van deelnemers of bezoekers.
 2. Mites is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van deelnemer of derden als gevolg van nieuwsartikelen, reacties of andere onderdelen van de website. Dit met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van nieuwsartikelen of reacties, tenzij de schade bewust is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Mites zelf.
 3. De deelnemer of bezoeker die handelt in strijd met de algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Mites en derden voortvloeiende schade.
 4. De deelnemer of bezoeker vrijwaart Mites tegen alle aanspraken van zichzelf en derden en van alle schade en kosten die op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de website door de deelnemer of de bezoeker.